top of page
Allmän_Arenan_0019_webb.jpg

OPTIMA IDG - VI VÄXER TILLSAMMANS

 

År 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan för hållbar utveckling. Planen heter Agenda 2030 och består av globala mål, vars syfte bl a är att avskaffa fattigdom i världen, att trygga jämställdhet och mänskliga rättigheter, att trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön. De globala målen har inte uppfyllts och utvecklingen går för långsamt. Istället har man insett behovet av att börja jobba med människornas inre utveckling för att åstadkomma förändring och kunna bygga en bättre värld.

 

Ramverket Inner Development Goals, IDG, fick sin start i Sverige år 2020. Man listar 23 förmågor och kvaliteter som individer behöver utveckla för att kunna ta till sig hållbarhetsmålen under följande kategorierVara, Tänka, Relatera, Samarbeta och Agera.

 

Vi kan utveckla relationen till oss själva, våra kognitiva förmågor, att ta hand om oss själva och andra, vår förmåga till samarbete och att kunna driva förändring.

mini pdf 23 förmågor.PNG

På Optima vill vi utveckla en modell för förebyggande elevhälsa baserad på ramverket Inner Development Goals. På denna sida bygger vi upp en verktygsback för lärare och personliga handledare och tanken är att man med hjälp av enkla och inspirerande övningar kan få studeranden att bättre knyta an till varandra, skapa och uppfinna tillsammans, lyssna på varandra, förbättra gemenskapen och utveckla förmågor för att lösa konflikter och missförstånd.

I boxarna nedan hittas övningar som passar bra att ta in i många av vardagens situationer i vår skola. Man får snabbt överblick över syftet med övningen och vilka av IDG:s förmågor man tränar.

Alternativt öppnar man fliken Materialbank och orienterar sig fram med hjälp av övningens namn.

Nedan en pdf med förslag på vilka övningar som passar för olika årskurser och olika situationer.

mini bilaga övningar enligt åk.PNG

Vara - Relationen till sig själv

Tänka - Kognitiva färdigheter

Relatera - Bry sig om andra och omvärlden

Samarbeta - Sociala förmågor